Maj måneds nyhedsbrev er nu tilgængeligt

Læs det på Selvbetjeningen under menupunktet "Marked" - "Seneste nyt".

Indhold:

Afdækningsstrategi Tilmelding og framelding Kvartalspulje og negative priser Kvartalspulje Baseload - lanceret april 2021 Afregning og pristillæg Tilbagekøb Volumenfleksibilitet
Billede mangler

Joachim Ellegaard

Senior Portfolio Manager

El-handel, Porteføljeforvaltning, Certifikathandel og Key Account Management

Kontakt:
T: 7632 1923
E: je@vindenergi.dk

Kvartalspulje

Vindenergi Danmark prissikrer hver dag en andel af det kommende kvartals produktion for de vindmølleejere, som er tilmeldt Kvartalspulje. Kvartalspuljen sikrer en stabil afregning, der i hovedtræk følger markedets bevægelser på en fast pris for kvartalet.

Afdækningsstrategi

Systematikken med daglig afdækning i kvartalet inden levering afspejler aktiviteten på købssiden af markedet, men der skeles ikke til daglige markedsbevægelser. Ligesom de faste priser er alle priser i Kvartalspuljen konkurenceudsatte mellem de to samhandelspartnere.

10 dage før kvartalets start er afregningsprisen endeligt fastlåst, og den meldes ud via e-mail til de vindmølleejere, der er tilmeldt Kvartalspulje.

Tilmelding og framelding

Tilmeldingen foregår i eHandel via Selvbetjeningen og kan fortages frem til starten af det kvartal, der ligger før det kvartal, der prissikres. Ønsker man eksempelvis at tilmelde sig Kvartalspulje for 1. kvartal 2024 er sidste frist 30. september 2023.

Man kan tilmelde sig Kvartalspuljen for en bestemt periode ved at vælge slutdato. Tilmelder man sig Kvartalspuljen uden af vælge slutdato, er vindmøllen tilmeldt Kvartalspulje, indtil den aktivt frameldes. Man er således sikret en fast pris kvartal efter kvartal, indtil man aktivt framelder sig.

Framelding foregår ligesom tilmelding i eHandel. Ønsker man at framelde sig Kvartalspulje fra 2. kvartal 2024, skal det senest gøres dagen før starten af 1. kvartal 2024 – altså den sidste handelsdag i 4. kvartal 2023.

Kvartalspulje og negative priser

Pr. 1. december 2009 indførte Nordpool risiko for negative spotpriser ned til -165 øre/kWh, og i november 2013 blev minimumsgrænsen ændret til -400 øre/kWh. Når man er på spotafregning, kan man derfor risikere, at der på afregningen kommer et fradrag for negative spotpriser. Dette kan undgås ved tilmelding til Kvartalspulje.

Kvartalspulje Baseload - lanceret april 2021

Med en tilmelding i Kvartalspulje Baseload sikres du mod udsving i markedsprisen, men til forskel fra den almindelige Kvartalspulje, der baserer sig på Fastprissikring, er Kvartalspulje Baseload en prissikring, der tager udgangspunkt i din vindmølles beregnede forventede produktionsmængde på timebasis.

På samme vis som med individuel afdækning i Baseload (profileret), vil det sige at, når vindmøllens produktion skal afregnes, gennemgås vindmøllens reelle produktion i forhold til den beregnede forventede produktionsmængde time for time. Når din vindmølle ligger i en pulje af flere vindmøller i Kvartalspulje Baseload, betyder det, at alle vindmøller i puljen gennemgås, før den endelig afregning kan laves. For de timer, hvor vindmøllerne har produceret mere end forventet, afregnes du den handlede Baseload-pris for den forventede produktion, og spotpris for den overskydende del. Modsat afregnes du forskellen mellem timens spotpris og Baseload-prisen for de timer, hvor der er produceret mindre end den forventede produktionsmængde.

Hvis din vindmølle i Kvartalspulje Baseload ikke producerer, f.eks. grundet service, nedbrud eller skrotning, opfyldes den finansielle kontrakt om levering af vindmøllestrøm ikke. Det betyder, at de timer vindmøllen står stille, afregnes vindmøllen forskellen mellem timens spotpris og Kvartalspulje Baseload-prisen for den pågældende periode. Prissikring i Kvartalspulje Baseload har således ingen volumenfleksibilitet. Ønsker man at være forsikret mod udsving i vindmøllens produktionsmængder, anbefales det at prissikre med Fastpris eller via (alm.) Kvartalspulje.

Kvartalspulje Baseload afdækker dagligt en andel af det kommende kvartals produktion på Baseload-priser.

Kvartalspulje baseload til- og afmeldes på samme måde som Kvartalspulje, beskrevet ovenfor.

Afregning og pristillæg

Pristillæg udbetales af Energistyrelsen i henhold til gældende støtteordninger. Nogle pristillæg vil variere, da tillægget vil afhænge af afregningsmånedens spotpris. Tillæg til markedsprisen er uden tilknytning til Vindenergi Danmark. Derfor vil eventuelle tillæg, man er berettiget til, fortsat være gældende uanset valg af produkt og det tilhørende prisniveau.

Fastlåses der gennem Kvartalspulje eller fastpris til f.eks. 29 øre/kWh, mens spotprisen afregnes til 26 øre/kWh, gives tillægget ud fra sidstnævnte og resulterer i 10 øre/kWh. Tilsvarende resulterer tillægget i 1 øre/kWh, hvis spotprisen afregnes til 35 øre/kWh, uanset at der er indgået en prisaftale til 29 øre/kWh.

Oversigt over gældende støtteordninger findes på Energistyrelsens hjemmeside.

Tilbagekøb

Et tilbagekøb af Kvartalspuljen vil oftest være relevant ved nedtagning af vindmøllen. Ved et salg af vindmøllen følger både prissikringen og balanceansvaret med til den nye ejer. Prisen på tilbagekøb af Kvartalspulje stilles ved henvendelse til Vindenergi Danmark.

Volumenfleksibilitet

Der ydes fuld volumenfleksibilitet for afregning via Kvartalspulje. Det vil sige, at kvartalspuljeprisen gælder for samtlige kWh, vindmøllen leverer i den aftalte periode. Udsving i vindår og midlertidige stop er omfattet af denne volumenfleksibilitet.

Nedtagning af vindmøllen er dog ikke omfattet af volumenfleksibilitet. Er Kvartalspuljen ikke tilbagekøbt på nedtagningstidspunktet, så vindmøllen afregnes spot på dette tidspunkt, vil Kvartalspulje automatisk blive tilbagekøbt af Vindenergi Danmark og differencen afregnet/faktureret vindmølleejeren.