Maj måneds nyhedsbrev er nu tilgængeligt

Læs det på Selvbetjeningen under menupunktet "Marked" - "Seneste nyt".

Indhold:

Stop i Spotmarkedet Spotpris og stop i spotmarkedet Fastpris og stop i spotmarkedet Stop i balancemarkedet Spotpris og stop i balancemarkedet Fastpris og stop i balancemarkedet Fastsættelse af bud Beregning af den mistede produktion Specialregulering Fastpris og stop ved specialregulering Spotpris og stop ved specialregulering Dynamisk budoptimering i specialregulering
Billede mangler

Hans Christian Frost

SCADA-Specialist

Overvågning og datamanagement iht. SCADA-systemet

Kontakt:
T: 7632 1924
E: hc@vindenergi.dk

Regulerkraft

Elmarkedet skal altid være i balance mellem produktion og forbrug. For at skabe balance, handles der hver dag i balancemarkedet - også kaldet Intraday markedet. Intraday markedet benytter prissignaler til at motivere udbydere og aftagere af strøm til at øge eller reducere udbud eller efterspørgsel (op- eller nedregulering). For vindmøller er nedregulering oftest relevant, da det er muligt at nedlukke en vindmølle i timer med meget vind, men ikke muligt at opstarte en vindmølle i timer uden vind.

Når udbuddet af strøm overstiger efterspørgslen, falder prisen. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at eksportere den overskydende strøm, må markedet regulere ved at øge efterspørgslen eller reducere udbuddet.

Den stigende udbygning af vedvarende energi i Danmark og vores nabolande øger risikoen for negative spotpriser. Siden november 2013 har minimumsgrænsen for leveret strøm på NordPool Spot været på -3,72 DKK pr. kWh, hvilket yderligere øger værditabet ved negative priser.

For at minimere timer med negative priser og samtidig profitere af tendenser på markedet, tilbyder Vindenergi Danmark at standse vindmøller gennem vindmøllernes indbyggede software. Som vindmølleejer er det en fordel at tilmelde sig Regulerkraft, da man undgår negative priser samt øger muligheden for en ekstra indtægt i regulerkraftmarkedet.

Vindmøller uden en fastpris, som deltager i Regulerkraft, afregnes individuel spotpris og ikke en puljespotpris som de resterende vindmøller hos Vindenergi Danmark.

Stop i Spotmarkedet

Hver dag inden kl. 12.00 sender både producenter og aftagere af el, priser og mængder til Nordpool for hver time i det kommende døgn. Dette er Day-Ahead-markedet, altså dagen før levering. Kl. 14.00 kendes den kommende dags spotpriser. Alle producerede kWh bliver afregnet til denne spotpris time for time.

Som vindmølleejer producerer man typisk så snart vinden blæser, da der - modsat andre energikilder - ikke er direkte omkostninger til brændsel. Ved negative priser er det dog en fordel at stoppe vindmøllen for at undgå disse.

Spotpris og stop i spotmarkedet

Ved negativ spotpris og stop i spotmarkedet vil vindmøllen opnå en højere spotpris end ellers, da negative priser (lavere end budprisen) undgås.

Stop i spotmarkedet resulterer i færre kWh for måneden, men til en højere pris, hvilket netto giver en højere afregningspris. Der gives ikke yderligere kompensation, da bud skal fastsættes således, at der er taget højde for udskudt pristillæg.

Fastpris og stop i spotmarkedet

Afregningen af en vindmølle på fast pris består af kompensation for den mistede produktion afregnet med fast pris samt afregning af den mistede produktion gange det individuelle bud fastsat af den enkelte vindmølleejer.

Herunder er et eksempel på kompensation for en 3 MW vindmølle med en aftalt fastpris på 20 øre/kWh og en budpris på -10 øre/kWh. I eksemplet er den estimerede produktion på vindmøllen 2000 kWh i timen og ikke de maksimale 3000 kWh.

Fastpris på 20 øre; 2000 kWh * 20 øre = 400 DKK per time
Budpris på -10 øre; 2000 kWh * 10 øre = 200 DKK per time

Stop i balancemarkedet

Markedet i det igangværende døgn kaldes balancemarkedet eller Intraday-markedet. Her er det Energinets opgave at balancere udbud og efterspørgsel. For at skabe balance i markedet kan Energinet købe op- eller nedreguleringsydelser. Energinet betaler altså producenter for at øge eller reducere deres produktion.

For vindmøller vil det oftest være betaling for at standse i timer med for meget el i systemet (nedregulering). Ved regulering i Intraday-markedet afregnes alle aktiverede vindmøller med den estimerede produktion gange marginalprisen, uanset individuelt afgivet bud. Marginalprisen er den laveste budpris, hvor det er nødvendigt at aktivere stop for at skabe balance i nettet i den gældende time.

Spotpris og stop i balancemarkedet

De solgte mængder i regulerkraftmarkedet afregnes efter Energinets reguleringspriser og går ubeskåret til vindmølleejeren. For den mistede produktion afregnes vindmøllen med spotprisen gange den estimerede produktion baseret på timen før nedlukning.
Dog ændres denne afregningsmåde pr. 1/1 2021.

Eksempel ved estimeret produktion på 2000 kWh ved en spotpris på 10 øre og nedreguleringspris på -50 øre:

Mistet produktion = 2000 * 10 øre = 200 DKK
Nedregulering = 2000 * -(-50 øre) = 1000 DKK

Fastpris og stop i balancemarkedet

De solgte mængder i regulerkraftmarkedet afregnes efter Energinets priser og går ubeskåret til vindmølleejeren. For den mistede produktion afregnes den estimerede produktion til aftalt fastpris.

Eksempel ved estimeret produktion på 2000 kWh ved en fastpris på 20 øre og nedreguleringspris på -50 øre:

Mistet produktion = 2000 * 20 øre = 400 DKK
Nedregulering = 2000 * -(-50 øre) = 1000 DKK

Fastsættelse af bud

Buddet angiver, hvor lav prisen skal være, før man er villig til at stoppe sin vindmølle. Når man skal fastsætte sit bud, skal det ske med udgangspunkt i vindmøllens omkostninger ved at være standset i forhold til at være i drift.

Helt centralt for fastsættelsen af buddet er udskydelsen af pristillægget. Når vindmøllen er standset, udbetales der ikke pristillæg. Da pristillæg udbetales på baggrund af fuldlasttimer, mistes pristillægget ikke, men udbetalingen udskydes. Udover udskydelse af pristillæg skal også driftsøkonomiske forhold tages i betragtning ved fastsættelse af bud. Bud kan ændres med en måneds varsel ved henvendelse per e-mail til Vindenergi Danmark.

Pr. 1. januar 2018 gik Vindenergi Danmark fra at indsende ét bud til at indsende et separat bud for hhv. Dayahead og Intraday markedet. Dette muliggjorde at vindmølleejeren kan sætte et bud som afspejler, hvornår man ønsker at standse sin vindmølle ved negative spotpriser (Dayahead), og et bud for hvornår man ønsker at tilbyde regulering af sin vindmølle i driftdøgnet (Intraday).
Ændringen blev gennemført som følge af øget anvendelse af Specialregulering i Intraday markedet.

Beregning af den mistede produktion

Beregning af tabt produktion sker på baggrund af produktionen på den pågældende vindmølle i timen før nedlukning. Varer nedlukningen over flere timer, korrigeres der i forhold til vindens udvikling. På denne måde beregnes den mistede produktion individuelt for hver vindmølle og efter en objektiv beregningsmetode. Denne beregningsmetode udgår ultimo 2020.

Per 1/1 2021 tager beregningen af tabt produktion udgangspunkt i møllens produktions-prognose stillet af de balanceansvarlige. Dette betyder, at mølleejeren vil få en mere præcis afregning af den tabte produktion.

Specialregulering

Specialregulering er nedregulering, hvor Energinet standser vindmøller tilmeldt regulerkraftmarkedet som følge af reguleringsbehov i Tyskland.

Udfordringen med specialregulering er, at vindmølleejeren kun kompenseres den angivne budpris (med omvendt fortegn) og ikke marginalprisen som ved almindelig regulering. Man afregnes dog fortsat vindmøllens markedspris (fast- eller spotpris) for timen, hvorfor specialregulering er en fordel for vindmølleejere ligesom almindelig regulering.

Fastpris og stop ved specialregulering

Afregningen består af kompensation for den mistede produktion afregnet med fast pris, samt afregning af den mistede produktion gange det individuelle bud fastsat af den enkelte vindmølleejer.

Fastpris på 20 øre; 2000 kWh * 20 øre = 400 DKK per time
Budpris på -10 øre; 2000 kWh * 10 øre = 200 DKK per time

Spotpris og stop ved specialregulering

Afregningen består af kompensation for den mistede produktion afregnet med timernes spotpris samt afregning af den mistede produktion gange det individuelle bud fastsat af den enkelte vindmølleejer.

Spotpris på 20 øre; 2000 kWh * 20 øre = 400 DKK per time
Budpris på -10 øre; 2000 kWh * 10 øre = 200 DKK per time

Dynamisk budoptimering i specialregulering

Mængderne i specialreguleringsmarkedet har de seneste år været store, hvilket ifølge Energinet også vil gøre sig gældende i de kommende år. Som tidligere nævnt er markedet for specialregulering aktivt døgnet rundt, alle ugens dage, hvilket bevirker, at der ofte forekommer perioder med store reguleringsbehov mange timer i træk. Derfor tilbyder Vindenergi Danmark servicen Dynamisk Budoptimering, som forsøger at optimere indtjeningen fra nedreguleringer.

Med servicen dynamisk budoptimering sørges der for, at buddet automatisk bliver justeret løbende, når der er langvarig og store reguleringsbehov i Intraday-markedet. Mølleejeren skal dermed blot indmelde det ønskede startbud, hvorved regulering af vindmøllen findes rentabel. Herefter vil buddet automatisk blive optimeret i forhold til specialreguleringsefterspørgslen. Det vil sige, er startbuddet fx -10øre/kWh, vil buddet aldrig blive -9øre/kWh, men muligheden for en automatisk justering til fx -11øre/kWh og nedefter (-12øre/kWh, -15øre/kWh osv.).

Det er vores vurdering, at vindmølleejerne, via brugen af dynamiske bud, kan øge indtjeningen ved regulerkraft under forudsætning af, at startbuddet ligger fornuftigt i forhold til de omkostninger, der er forbundet med regulering.